EDUSKUNTAVAALIOHJELMAMME

Suomi itsenäiseksi – aika erota Euroopan unionista

Euroopan unionia on eurokriisin varjolla kehitetty yhä enemmän liittovaltioksi. Toimet Suomelle haitallisen kehityksen jatkamiseksi ovat Euroopan unionissa arkipäivää. Tällaisia toimia ovat muun muassa verotuksen ja maahanmuuttopolitiikan yhtenäistäminen. Myös säädösvallan siirtyminen epädemokraattiselle komissiolle ja EU-viranomaisille on huolestuttavaa. EU-eliitin juoni on selvä, eikä siinä ole Suomelle kuin maksajan ja häviäjän rooli, vaikka meille Suomessa toisin uskotellaan. Eliitti ei tule hyväksymään kevyemmän unionin mallia.

Perussuomalaiset Nuoret haluaa Suomen voivan tulevaisuudessa päättää itse omasta linjastaan ja lainsäädännöstään. Suomalaiset tietävät Suomessa parhaiten, mikä on isänmaallemme parasta. Tämän vuoksi kannatamme Suomen eroa Euroopan unionista. Päätösvalta Suomea koskevissa asioissa on saatava takaisin Suomeen. Perussuomalaisten Nuorten visio tulevaisuuden Euroopasta on kansakuntien yhteistyölle perustuva Eurooppa.

Suomi tarvitsee oman valuutan – irti euron kahleista

Euroopan yhteisvaluutta euro on epäonnistunut poliittinen projekti, joka ei voi toimia ilman Euroopan liittovaltiota. Euro on osoittanut toimimattomuutensa niin Etelä-Euroopan kriisimaissa kuin pohjoisessa Suomessakin. Laajalla yhteisvaluutalla ei Perussuomalaisten Nuorten mielestä ole tulevaisuutta.

Euro on haitannut jo pitkään vientiteollisuuttamme. Paras ratkaisu on koko euroalueen purkaminen, mutta tämä on epätodennäköistä saavuttaa, koska valtaosa EU-poliitikoista on liittovaltiomyönteisiä. Suomi tarvitsee joka tapauksessa oman itsenäisen keskuspankin ja kelluvan valuutan, jonka arvo määräytyy vapaasti kansainvälisillä valuuttamarkkinoilla. Nämä tavoitteet saavutetaan eroamalla eurosta. Tämän jälkeen teemme itse rahapoliittisesti yhteiskuntaamme hyödyttäviä ratkaisuja. Nykyään tällaisia toimenpiteitä ei voida tehdä, koska Suomessa ei ole itsenäistä keskuspankkia. Suomessa on ryhdyttävä päättäväisiin toimenpiteisiin oman kelluvan valuutan käyttöönottamiseksi. Oma raha ja päätösvalta ovat itsenäisyyden tae.

Suomi sääntelee itsensä pyörryksiin

Jokainen on varmasti kokenut jossain vaiheessa valtion puuttuneen liikaa omaan elämään. On ilmiselvää, että suomalaisia holhotaan tarpeettomasti. Virkamiehet luulevat tietävänsä paremmin, miten meidän pitäisi elää, olla ja yrittää. Kaupan aukioloaikojen sääntely ei ole tältä vuosituhannelta. Viranomaisten kanssa asiointi on hankalaa ja monimutkaista.

Vaadimme lyhyellä siirtymäjaksolla ottaa perustuslakitasolla saakka käyttöön virolaisilta kopioidun määräyksen, joka kääntää kansalaisen ja viranomaisen suhteen päälaelleen: kun puhutaan viranomaistehtävän hoitamisesta, kansalaisen tehtävä ei ole hankkia ja säilöä lippulappusia ja papereita todistaakseen milloin minkäkin asian. Henkilöllisyyden todistamisen tulee riittää.

Monopoleja on vielä olemassa ja tarpeeton säännöstely vaikeuttaa elinkeinojen harjoittamista. Tarvitaanko byrokraatteja valvomaan, että kansalaiset noudattavat jokaista sääntöä pilkuntarkasti?

Perussuomalaiset Nuoret haluaa purkaa tarpeetonta sääntelyä kaikesta mahdollisesta toiminnasta. Kilpailun avaaminen luo vetoapua kansantalouteemme. Liiallinen valtiojohtoisuus näivettää yksityisen sektorin kehittymistä. Monopoleja pitää purkaa ja säänneltyjä aloja avata kilpailulle. Haluamme vapaamman elinympäristön Suomeen.

Vanhat tarjoavat – nuoret maksavat

Viiden viimeisen vuoden aikana Suomen julkinen velka on kasvanut lähes 50 miljardia euroa. Suomen veroaste on yksi maailman korkeimmista ja veronkorotuksia ei voi enää tehdä. Valtiontalous on saatava tasapainoon, sillä velka pitää joskus maksaa takaisin. Velka siirtyy maksettavaksi lapsillemme ja lapsenlapsillemme.

Verotusta pitää maltillisesti alentaa samalla valtion menoja karsien. Rakenneuudistus ei saa vaikeuttaa pienituloisten asemaa, verotuksen muutoksien pitää palvella ensisijaisesti pieni- ja keskituloisia. Pystymme leikkaamaan valtion menoista vähintään 2 miljardia euroa vuodessa koskematta välttämättömiin toimintoihin. Tämä tulee kehitysyhteistyön ja EU:lle annettavien maksujen lopettamisesta, tuulivoiman syöttötariffin lakkauttamisesta sekä yritystukien ja myönteisten oleskelulupapäätösten vähentämisestä.

Suomen teollisuuden kurjistaminen on lopetettava. Uutta sääntelyä ja byrokratiaa ei saa luoda ja olemassa olevia normeja pitää järkeistää. PK-yrittäjien toimintaa on helpotettava: Viron yritysveromalli pitää ottaa käyttöön, ALV-velvollisuuden alarajaa nostaa ja työntekijöiden palkkaamista täytyy helpottaa. Yrittäjyydellä ja työllä Suomi saadaan jälleen nousuun.

Jotain rajaa maahanmuuttoon!

Maahanmuutosta päätettäessä tulee muistaa valtion ensisijainen tehtävä: maassa asuvien turvallisuuden ja vapauden puolustaminen. Myös taloudellinen kantokyky on otettava huomioon maahanmuuttopolitiikkaa arvioitaessa. Väestön siirtyminen maasta toiseen ei ratkaise lähtöalueen ongelmia.

Euroopassa tapahtuneet terrori-iskut uhkaavat levitä myös Suomeen. Viranomaisten tulee ennaltaehkäistä terroriteot. Kansalaisuuden tulee olla tunnustus onnistuneesta sopeutumisesta. Toistuviin tai vakaviin rikoksiin syyllistyneet toisen maan kansalaiset tulee palauttaa kotimaihinsa.

Suomessa asuvien turvallisuus ja maamme taloudellinen kestävyys varmistetaan laadukkaalla maahanmuutolla. Pakolais- ja turvapaikkapolitiikan tulee tukea asukkaidemme yhtenäisyyttä suosimalla kulttuureja ja vakaumuksia, joilla on lähtökohtaisesti hyvät mahdollisuudet toimia omiemme rinnalla.

“Ei ole mitään pelättävää.” – On.

Supon mukaan terrorismin uhka Suomessa on pysyväisluonteisesti kohonnut. Riskitekijöitä ovat etenkin Syyriasta palaavat yksittäiset henkilöt. Supo kiinnittää erityistä huomiota vieraiden maiden tiedustelutoimintaan, jota tapahtuu yhä enemmän tietoverkoissa.

Poliisin tilastojen mukaan viime vuonna lisääntyivät asuntomurrot, varkaudet, ryöstöt, raiskaukset sekä petokset. Asuntomurroista poliisihallituksen arvion mukaan reilusti yli puolet on ollut ulkomaalaisten tekemiä.

Poliisihallituksen raportin mukaan vuonna 2013 ulkomaalaisrikkomusten määrä kasvoi 25 % edellisestä vuodesta. Maahantulokiellon saaneet EU-kansalaiset saapuvat kiellosta huolimatta takaisin Suomeen ja jatkavat rikollista toimintaansa, jolloin he syyllistyvät muiden rötöstensä ohella ulkomaalaisrikkomukseen.

Oikeuslaitokset hakevat 700 000 euron vuosittaisia säästöjä lautamiesten määrän vähentämisellä. Keväästä 2014 lähtien käräjäoikeudessa on ollut kaksi lautamiestä aiemman kolmen sijaan. Päätös voi vaarantaa oikeusturvan ja oikeudenkäyntien kansantajuisuuden.

Euroopan kiristyneen turvallisuuspoliittisen tilanteen takia puolustusvoimien määrärahoja pitää korottaa 50 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Suomen pitää olla valmis puolustamaan uskottavasti koko maatamme.

Perussuomalaiset Nuoret esittää, että perinteisen yövartijavaltion tehtäviä on tuettava enemmän kuin aiemmin. Lisää määrärahoja pitää ohjata niin poliisille, Suojelupoliisille, Rajavartiolaitokselle, Tullille, Puolustusvoimille, pelastuslaitoksille kuin oikeuslaitoksille.

Ruotsi ei riitä

Suomalaisnuoret ovat kansainvälisempiä kuin koskaan. Vaihto-opiskelijat asuvat ulkomailla ja tutustuvat vieraisiin kulttuureihin. Työn perässä muuttaminen ulkomaille on tavallista. Internetin välityksellä voidaan pitää videokokouksia, vaikka ihmiset olisivat eri puolilla maapalloa. Tästä johtuen nykyajan koulutuksen on vastattava tulevaisuuden tarpeisiin.

Suomalainen yhteiskunta on kuitenkin jumiutunut kielten opiskelun suhteen 1970-luvulle, jolloin ruotsi tuli pakolliseksi oppiaineeksi. Nuoret joutuvat lukemaan ruotsin kieltä kaikilla kouluasteilla, mikä ei sovellu tähän päivään. Joulukuussa 2014 toteutettu kyselytutkimus osoittaa, että jopa 75% suomalaisista vastustaa pakkoruotsia. Ei ole järkevää opiskella Itä-Suomessa ensisijaisesti ruotsia, jos venäjän kielelle on suurempi tarve.

Kaksikielisyyden sijaan on panostettava monikielisyyteen, jotta Suomesta löytyy tulevaisuudessa useiden eri kielten osaajia. Laaja kansalaisten kielitaito avaa mahdollisuuden ottaa hyödyllisiä vaikutteita muualta maailmasta. Siksi valinnaisuutta on lisättävä, jotta jokainen voi valita itse opiskelemansa vieraat kielet. Tämä lisää oppimishalua ja parantaa siten tuloksia.

Koulurauha, nyt!

Turvallinen ja viihtyisä koulunkäynti on jokaisen oppilaan ja opettajan oikeus. Kenenkään ei pidä pelätä koulussa. Kiusaamista ja häiriköintiä tapahtuu kuitenkin kouluissa, mikä on vakava asia. Koulukiusatun nuoren kärsimys heijastuu perheeseen ja ympäristöön. Kiusattu joutuu mahdollisesti jopa vaihtamaan koulua, mutta kiusaaja saa jäädä. Se on suuri vääryys. Näin ei voi jatkua.

Vanhemmilla on vastuu lapsistaan. Kun oma lapsi kiusaa, vanhempia tulee tukea matalan kynnyksen neuvontapalvelulla. Vastuun ottaminen on taito, jota tarvitaan elämässä. Koulussa ei voida opettaa, että asioista ei tule seurauksia. Häirikön ja kiusaajan paikka ei ole luokassa estämässä muiden opiskelua. Häirikköjen ja kiusaajien rankaisemista ja erottamista on helpotettava antamalla rehtoreille sekä opettajille enemmän valtaoikeuksia. Opettajankoulutusta tulee kehittää niin, että tutkinto antaa työkalut puuttua koulukiusaamiseen. Koulupoliisimalliin on suunnatava lisää varoja, jotta koulukiusaamistapausten tutkimiseen on riittävästi resursseja.

Yksikin menetetty nuori on liikaa. Siksi asialla on kiire.

Valta kansalle

2000-luvulla jokaisella kansalaisella on mahdollisuus päästä helposti käsiksi tietoon. Tieto on valtaa, sanotaan. Kansalaisilla on tietoa, mutta ei valtaa.

Päätöksentekojärjestelmämme on vanhentunut, sillä se lähtee vuosikymmeniä vanhasta oletuksesta, että kaikissa asioissa tarvitaan asiantuntijapäättäjät, ikään kuin kansalaisten olisi mahdotonta pysyä perillä käsiteltävistä asioista.

Nykyajan sähköisessä yhteiskunnassa kansalaisilla on jopa paremmat mahdollisuudet perehtyä itseään kiinnostaviin asioihin kansanedustajien ollessa ylityöllistettyjä vastatessaan kaikesta päätöksenteosta. Heidän työtään on tehostettava ja päätökset, joilla ei ole suuria taloudellisia vaikutuksia, voidaan suoraan antaa kansalaisten päätettäväksi.

Perussuomalaiset Nuoret vaatii Suomeen suoraa demokratiaa, jossa kansalaiset voivat äänestää päätettävistä asioista sähköisesti, sekä kansanäänestyksiä isojen talouspäätöksien yhteyteen. Kuka haluaa vain tyytyä äänestämään neljän vuoden välein poliitikkoja, jotka toimivat omin päin?

Otetaan velkaa ja jaetaan ulkomaille miljardi vuodessa? Ei.

Perussuomalaiset Nuoret taistelee oikeudenmukaisen ja ihmisoikeuksia kunnioittavan maailman puolesta. Nykyinen suomalainen kehitysyhteistyö asettaa maita riippuvaiseksi avusta ja estää näitä nousemasta jaloilleen. Ilmainen raha sokaisee kehittyvien maiden johtajia näkemästä asioiden todellista laitaa: heidän on aloitettava laajat yhteiskunnalliset uudistukset, sillä rikkaiden maiden antama ”kehitysapu” ei ole ratkaisu kehittyvien maiden rakenteellisiin ongelmiin.

Mitä enemmän rahaa Suomi antaa korruptoituneiden valtioiden hallintoon, sitä vaikeampaa epätervettä valtaa on murtaa kehitysmaissa. Samaan aikaan Suomessa leikataan terveyspalveluista, lakkautetaan lukioita ja ammattikouluja sekä vähennetään poliiseja.

Valtionvelkamme on nyt lähes 100 miljardia euroa. Siitä huolimatta hallitus ottaa yhdellä kädellä jatkuvasti lisää velkaa Suomelle ja toisella kädellä syytää vuosittain yli miljardi euroa ulkomaille. Tämä hulluus on lopetettava välittömästi. Vaadimme siirtymistä vapaaehtoiseen kehitysyhteistyöhön, jossa kansalaiset lahjoittavat varojensa ja tahtonsa mukaan.